Olli goes to Bollywood

Bhangra Wedding
Album Olli goes to Bollywood (2013)
Pyar Ho Joua
Album Olli goes to Bollywood (2013)
Relax (Bollywood remix)
Album Olli goes to Bollywood (2013)
A forest
Album Tantra (2008)
Fire Bhi
Album Tantra (2008)
Sounne Mama
Album Kitch’en acoustic (2005)
Karma Shankar
Album Kitch’en acoustic (2005)
Taj Mahal Symphonie
Album Kitch’en electro (2005)
Zindequi me
Album Kitch’en electro (2005)